Có 1 kết quả:

bào hoa

1/1

bào hoa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái bào gỗ của thợ mộc