Có 1 kết quả:

lợi bất cập hại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều lợi cho mình không bù dược điều hại mà mình phải chịu.