Có 1 kết quả:

san định

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sửa lại cho đúng để làm bản sách nhứt định.