Có 1 kết quả:

san trừ

1/1

san trừ

phồn thể

Từ điển phổ thông

xoá bỏ, loại bỏ