Có 1 kết quả:

biệt vô

1/1

biệt vô

giản thể

Từ điển phổ thông

không có sự lựa chọn khác