Có 1 kết quả:

biệt ly

1/1

biệt ly

giản thể

Từ điển phổ thông

biệt ly, xa cách