Có 1 kết quả:

đáo bồn tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền thua bạc.