Có 1 kết quả:

chế lễ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đặt ra lễ nghi.