Có 1 kết quả:

chế tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn chặn, giảm bớt. Cũng nói Tiết chế.