Có 1 kết quả:

chế cử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phương pháp tuyển chọn nhân tài.
2. Dưới triều nhà Đường, khoa thi đặc biệt do ý vua đặc định, gọi là “chế cử khoa” 制舉科. Gọi tắt là “chế cử” 制舉 hoặc “chế khoa” 制科.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kì thi bất thường để chọn người tài, do chính nhà vua khảo xét.