Có 1 kết quả:

chế cáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ chiếu phép lệnh vua, hoặc điều vua cần nói với quan lại hay thần dân — Loại văn riêng dùng vào việc ghi chép lệnh vua.

Một số bài thơ có sử dụng