Có 1 kết quả:

sát hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ đất đai, ruộng đất — Cũng chỉ biển và đất liền, dưới nước và trên bộ.