Có 1 kết quả:

thứ sử

1/1

thứ sử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quan tri châu, quan thứ sử