Có 1 kết quả:

thích thống

1/1

thích thống

phồn thể

Từ điển phổ thông

bị kích thích, bồn chồn