Có 1 kết quả:

khắc khổ

1/1

khắc khổ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khắc khổ, việc nặng nhọc

Từ điển trích dẫn

1. Nhẫn nại chịu khó. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Cư nhàn ích tự khắc khổ, vụ kí lãm vi từ chương” 居閒益自刻苦, 務記覽為詞章 (Liễu Tử Hậu mộ chí minh 柳子厚墓誌銘) Ở đây ông càng cần khổ, gắng đem những kí ức cùng những điều trông thấy chép thành văn chương.
2. Khó khăn tằn tiện (đời sống). ◇Tân Ngũ đại sử 新五代史: “(Phùng) Đạo vi nhân năng tự khắc khổ vi kiệm ước” 道為人能自刻苦為儉約 (Tạp truyện 雜傳, Phùng Đạo 馮道).
3. Khúc mắc, trúc trắc (thơ văn). ◇Nghiêm Vũ 嚴羽: “Mạnh Giao chi thi khắc khổ, độc chi sử nhân bất hoan” 孟郊之詩刻苦, 讀之使人不懽 (Thương lãng thi thoại 滄浪詩話, Thi bình 詩評).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gắt gao cực nhọc.

Một số bài thơ có sử dụng