Có 1 kết quả:

tiền nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người đời trước. ◇Ban Cố 班固: “Thần cố tài hủ, bất cập tiền nhân” 臣固才朽, 不及前人 (Điển dẫn 典引) Hạ thần Ban Cố tài năng kém cỏi, không bằng tiền nhân.
2. ☆Tương tự: “cổ nhân” 古人.
3. ★Tương phản: “hậu nhân” 後人.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đời trước.

Một số bài thơ có sử dụng