Có 1 kết quả:

tiền lệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lệ đã có từ trước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách thức đường lối đã có từ trước.

Một số bài thơ có sử dụng