Có 1 kết quả:

tiền đề

1/1

tiền đề

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiền đề, điều kiện ban đầu

Từ điển trích dẫn

1. (Luận lí học) Điều kiện ban đầu. ◎Như: “đại tiền đề” 大前提, “tiểu tiền đề” 小前提 (trong phép tam đoạn luận).
2. Phần phải được chú ý trước tiên, bộ phận trọng yếu nhất. ◎Như: “ngô nhân ngôn hành, đương dĩ quốc gia lợi ích vi tiền đề” 吾人言行, 當以國家利益為前提.