Có 1 kết quả:

tiền cảnh

1/1

tiền cảnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cảnh quan
2. viễn cảnh tương lai

Một số bài thơ có sử dụng