Có 1 kết quả:

tiền ngôn

1/1

tiền ngôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lời giới thiệu, lời dẫn dắt

Một số bài thơ có sử dụng