Có 1 kết quả:

tiền diện

1/1

tiền diện

phồn thể

Từ điển phổ thông

mặt trước

Một số bài thơ có sử dụng