Có 1 kết quả:

tiền diện

1/1

tiền diện

giản thể

Từ điển phổ thông

mặt trước