Có 1 kết quả:

tiền đề

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu nói đưa ra trước tiên — Câu nói thứ nhất trong phép Tam đoạn luận ( Majeure ).

Một số bài thơ có sử dụng