Có 1 kết quả:

phẫu tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Moi tim. ◇Trang Tử 莊子: “Tử Tư trầm giang, Tỉ Can phẫu tâm” 子胥沉江, 比干剖心 (Đạo Chích 盜跖) Tử Tư chết chìm dưới sông, Tỉ Can bị moi tim.
2. Hết lòng thành thật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mổ tim ra. Ý nói bày tỏ hết lòng thành thật.

Một số bài thơ có sử dụng