Có 1 kết quả:

phẫu đoán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phân tích sự việc để tìm hiểu và quyết định. ☆Tương tự: “phán đoán” 判斷.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mổ xẻ sự việc để tìm biết và quyết định.