Có 1 kết quả:

phẫu giải

1/1

phẫu giải

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giải phẫu