Có 1 kết quả:

cương quả

1/1

cương quả

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Côngô