Có 1 kết quả:

bác điệu

1/1

bác điệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

đẽo gọt