Có 1 kết quả:

bác thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hư hỏng dần đi, bào mòn dần.