Có 1 kết quả:

bác ly

1/1

bác ly

phồn thể

Từ điển phổ thông

bong ra, tróc ra