Có 1 kết quả:

bác lạc

1/1

bác lạc

giản thể

Từ điển phổ thông

bong ra, tróc ra