Có 1 kết quả:

kịch liệt

1/1

kịch liệt

giản thể

Từ điển phổ thông

mạnh mẽ, dữ dội