Có 1 kết quả:

tiễn tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cắt quần áo.