Có 1 kết quả:

phó sứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan ngoại giao, thay mặt triều đình nói chuyện với nước ngoài. Thời xưa là chức vụ đặc biệt do một vị quan kiêm nhiệm, sẽ chấm dứt khi xong việc.

Một số bài thơ có sử dụng