Có 1 kết quả:

phó khan

1/1

phó khan

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phụ thêm, bổ sung