Có 1 kết quả:

phó hiệu

1/1

phó hiệu

giản thể

Từ điển phổ thông

hạng nhì