Có 1 kết quả:

phó đề đốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ thời xưa, ở hàng Tòng Nhị phẩm — Cấp bậc sĩ quan Hải quân ngày nay, tương đương với cấp Chuẩn Tướng Lục quân.