Có 1 kết quả:

phó hội trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức vụ hàng nhì trong một đoàn thể, sau vị Hội trưởng.