Có 2 kết quả:

phó bảnphó bổn

1/2

phó bản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản sao, bản chép

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy phụ, chép nguyên từ tờ chính ra.

phó bổn

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Bản sao. ★Tương phản: “chính bản” 正本.