Có 1 kết quả:

phó nghiệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghề phụ, công việc phụ để kiếm tiền, ngoài nghề chính thức.