Có 1 kết quả:

phó quản cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ ở địa phương, hàng Tòng Tứ phẩm, dưới chức Quản cơ.