Có 1 kết quả:

phó tổng thống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức vụ dân cử, đứng hàng thứ nhì trong quốc gia dân chủ, sau vị Tổng thống.

Một số bài thơ có sử dụng