Có 1 kết quả:

phó thự

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kí tên thêm vào. Trong một văn kiện, người chịu trách nhiệm chính kí tên, còn có thêm người trách nhiệm cấp dưới kí tên thêm gọi là “phó thự” 副署.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kí tên thêm vào. Nói về viên chức cấp dưới kí tên thêm vào một văn kiện, sau khi viên chức cấp trên đã kí tên rồi.