Có 1 kết quả:

phó từ

1/1

phó từ

giản thể

Từ điển phổ thông

phó từ, trạng từ (ngôn ngữ)