Có 1 kết quả:

phó tượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hiện tượng theo một hiện tượng khác mà sinh ra.