Có 1 kết quả:

phó đô ngự sử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan văn thời xưa, ở hàng Tòng Nhị phẩm.

Một số bài thơ có sử dụng