Có 1 kết quả:

phó đô đốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cức quan võ thời xưa, ở hàng Chánh Nhị phẩm — Cấp bậc sĩ quan Hải quân ngày nay, tương đương với Trung Tướng Lục quân.