Có 1 kết quả:

phó lĩnh binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ địa phương, ở hàng Tòng Tam phẩm.