Có 1 kết quả:

cát ân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vì đại nghĩa mà dứt bỏ ơn riêng.