Có 1 kết quả:

cát tình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vì đại nghĩa dứt bỏ tình riêng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dứt bỏ tình riêng.

Một số bài thơ có sử dụng